Zapiš si předmět o psychickém bezpečí

Studuješ na některé z pedagogických fakult? 

Mrkni se, jak se v tématu psychického bezpečí a well-beingu můžeš vzdělat na tvojí fakultě a některý z předmětů si zapiš!

Zápisy předmětů na začátku každého semestru jsou pro každého studenta stresovou záležitostí a ne vždy je snadné zorientovat se v nabídce předmětů, které fakulta nabízí. Byla by přitom škoda, kdyby zrovna předměty k well-beingu a psychickému bezpečí měly zapadnout v hlubinách studijních informačních systémů. Rozhodli jsme se proto sepsat tipy na předměty, které se těmito tématy zabývají a usnadnit tak studentům jejich zapsání. 

Jsme si vědomi toho, že bezpečí a well-being jsou často průřezovými tématy vyskytujícími se v mnoha kurzech, i přesto nám však přijde užitečné mít po ruce seznam předmětů, které se jim věnují do hloubky a systematicky. 

Níže zmíněné tipy na předměty jsme dostali přímo od vyučujících nebo studentů z fakult. Pokud víš o dalších předmětech vyučovaných na pedagogických fakultách, které bys doporučil ostatním studentům, ozvi se nám (bezpeci@otevreno.org). Rádi budeme seznam aktualizovat! 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pedagogická komunikace

V tomto předmětu si studenti osvojují principy respektujícího přístupu i další způsoby classroom managementu, který podporuje bezpečné prostředí ve třídě. Studenti se zabývají emocemi a potřebami žáků a aktivně se snaží takové situace řešit v rámci kazuistik i role-play. Předmět se mimo jiné věnuje technikám vedení rozhovoru, naslouchání, shrnování, rekapitulace, dále také emocionální stránce pedagogické komunikace nebo nenásilné komunikaci.  (více o předmětu)

Sebezkušenostní příprava I a II

Smyslem semináře je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem se témata osobnostního a profesního rozvoje navzájem ovlivňují na základě jejich vlastní sebezkušenosti. Konkrétně  jak jejich vlastní zkušenost, kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. Předmět také reflektuje, jak se vzájemně ovlivňuje jejich myšlení, emoce a jednání v rámci jejich osobnostního a profesního rozvoje. O Sebezkušenostní přípravě na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity si můžete přečíst i na webu Otevřena.  (více o předmětu)

Aplikovaná improvizace

Předmět je zaměřen na osobnostně-sociální rozvoj jedince prostřednictvím metod aplikované divadelní improvizace. Student si rozvine komunikační kompetence, spontaneitu, schopnost pohotově reagovat, prozkoumá vlastní kreativní procesy, posílí sebevědomí a zlepší verbální i non-verbální projev v komunikaci s jedinci i skupinou. Zvýší si odolnost vůči stresu z veřejného vystupování. (více o předmětu)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stres a strategie jeho zvládání

Předmět seznamuje studenty a studentky s problematikou stresu, s jeho pozitivními a negativními efekty, s psychickými a fyzickými projevy stresu a s možnostmi, jak se nadměrnému stresu bránit. Zabývá se například copingovými strategiemi, osobním stresovým profilem nebo vlivem stresu na výkon. (více o předmětu)

Osobnostní a sociální výchova

Předmět je zaměřen na tři základní oblasti rozvoje studenta- budoucího učitele -osobnostní, sociální a morální rozvoj. Jeho hlavním cílem je pomoci adaptovat se na novou roli, v nové sociální skupině, prohloubit úroveň sebepoznání studenta, jeho dovednost reflexe a sebereflexe. Tematicky je předmět paralelou k pojetí obsahu průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu. Předmět je realizován střídáním sebezážitkových aktivit a jejich reflexí ve skupině. Využívá především metod psychosociálního výcviku, metody RWCT, dramatické výchovy, psychoterapie a metodu analýzy situací. Na předmět navazuje také Osobní a sociální výchova II. (více o předmětu)

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Práce se třídou a utváření třídního klimatu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s dalšími aktéry edukačního procesu. Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Záměrem je tedy pochopit, že práce s třídou je systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu, a to po celý vyučovací den od začátku vyučování až po jeho skončení. 
Koncepce předmětu je rozdělena do tří základních bloků a to 1. Diagnostika a její využití, 2. Pedagogická komunikace a práce s třídou a 3. Práce pedagoga při řešení krize. Předmět se zabývá například diagnostikou pro práci s kolektivem, stanovování úrovně třídního klimatu, technikami a hrami ke zlepšení či posílení jednotlivých vazeb ve třídě nebo prací s krizí ve třídě.

Psychohygiena

Studenti jsou seznámeni se základními stavebními kameny psychohygieny. Pozornost je věnována zejména práci s emocemi, rozvoji laskavé všímavosti, některým formám relaxačních cvičení a meditace. Je povzbuzována sebereflexe v oblasti postojů, názorů, vztahů; komunikačních strategií.

Další doporučené předměty na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity: Pedagogická diagnostika, Práce s žáky s poruchami učení, Komunikace s dětmi, Práce s třídou MŠ a utváření jejího klimatu, Profesní identita učitele, Náročná témata v MŠ nebo Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací.

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Osobnostně-sociální rozvoj učitele

Předmět se zabývá emoční inteligencí, emocemi ve škole, sebeuvědomováním, zvládáním stresu, aktivním nasloucháním, empatií nebo nedirektivními komunikačními postupy. (více o předmětu) Podobným předmětem je také Osobnostně-sociální výcvik ve skupině.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Předmět “Náročné situace ve škole” na Katedře sociální pedagogiky.