Náměty do proměny přípravy učitelů

Vyjadřujeme společenskou potřebu a věříme fakultám i jejich vyučujícím v jejich schopnosti sami si volit nejvhodnější cesty, jak ji adresovat. Pro představu shrnujeme některé možnosti, jejichž zavedení či rozvoj v rámci studijních programů směřujících k učitelství vítáme a prosazujeme:

  • Povinný jádrový předmět zaměřený na sebezkušenostní osobnostní rozvoj učitelů, tedy na rozvoj hlubších předpokladů pro to, aby byli budoucí učitelé vůbec sami se sebou připraveni žákům utvářet bezpečné prostředí.
  • Povinný jádrový předmět zaměřený na utváření bezpečného prostředí, tedy specificky zacílený na vědomé sledování potřeby, jak se vyhnout přístupům, které jsou pro děti stresující a ohrožující, a nahradit je takovými, v nichž se mohou cítit bezpečně, nejlépe ve formě semináře, v němž sami studenti s oporou v odborných zdrojích hledají, formují a reflektují cesty jak na to.
  • Doplňující povinně-volitelné a volitelné předměty zaměřené na dílčí podpůrné postupy, tedy například na konkrétní techniky práce s emocemi a se skupinou nebo na cokoli v rámci tématu.
  • Akcentování tématu napříč běžnými pedagogicko-psychologickými předměty, tedy zajištění rozvoje potřebných kompetencí bez zavádění nových předmětů, ovšem tak, aby potřeba tvorby bezpečného prostředí nezapadla a stala se vědomou součástí sebepojetí budoucích učitelů.
  • Zaměření se na utváření bezpečného prostředí v rámci náslechů, praxí a jejich reflexí, tedy například stanovení úkolu pozorovat chování učitelů a žáků v rámci náslechů z hlediska utváření bezpečného prostředí, úkolu sami se na vybrané aspekty jeho utváření zaměřit v rámci vlastní přímé praxe a zejména pak zaměření se na rozbor získané zkušenosti v rámci skupinové reflexe a na jejich transformování do získaných poznatků a do další praxe v rámci cyklu učení.
  • Uvádění ostatních součástí přípravy učitelů do souladu s potřebami bezpečného prostředí, tedy zajištění, že výukové metody vyučované například v rámci obecných a oborových didaktik budou v souladu s principy utváření bezpečného prostředí.
  • Prioritizace kompetence k utváření bezpečného prostředí v rámci profilu absolventa, tedy vedení vzdělavatelů i samotných budoucích učitelů k tomu, že rozvoj této kompetence představuje nezbytnou součást pro sebepojetí a kompetenční výbavu budoucích učitelů.
  • Otevírání diskuze o potřebě utvářet bezpečné prostředí spolu se studenty, tedy přinášení tématu formálně v rámci studijních programů i neformálně jednotlivými vyučujícími při jakýchkoli příležitostech do společné pozornosti jako něco, o čem je třeba mluvit a v čem se rozvíjet.

Přečtěte si též: